Informācija par īpašumu

Adrese: Baltā iela 11
Kadastra nr.: 42010030080
Platība: 4252m2
Pašvaldības īpašums

Komunikācijas:

Piebraucamais ceļš

Ūdens

Kanalizācija

Elektrība

Apkure

Gāze

Cena: 30000 EUR

Pārdod nekustamo īpašumu Baltā iela 11

Īpašuma apraksts

Cēsu novada pašvaldība nodod atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu – Baltā iela 11, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 003 0100, kas sastāv no zemes gabala 4252 m² platībā (kadastra apzīmējums 4201 003 0074) un trīs būvēm (kadastra apzīmējumi 4201 003 0104 004, 4201 003 0104 005, 4201 003 0104 056). Izsoles objekta nosacītā (sākotnējā) cena 30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši eiro, 00 centi). Izsoles solis – EUR 300.00 (trīs simti euro, 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 3 000.00 (trīs tūkstoši euro, 00 centi). Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2020.gada 26.novembrī plkst.14.30. Izsoles noteikumi: https://www.cesis.lv/lv/pasvaldiba/informacija/nekustamie-ipasumi/izsoles/

Publicēts: 19/05/2020

Īpašums pieder: Pašvaldības īpašums

Sazinies ar pārdevēju: natalija.juskova@cesis.lv

×